top of page

Wij nemen uw privacy serieus.

Informatieblad bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en van uw persoonlijke gegevens

a)    Identiteit van de verantwoordelijken voor de verwerking, motivatie en finaliteit van de verwerking 
U wordt geïnformeerd over de registratie van uw persoonlijke gegevens in de bestanden van Hellodeevie BVBA, Leopold || Laan 19, 9200 Dendermonde. De dienst van zijn functionaris voor gegevensbescherming bevindt zich op hetzelfde adres en kan worden aangeschreven via e-mail op info@hellodeevie.be.
Deze informatie wordt verwerkt om toe te laten uw kredietaanvraag te onderzoeken, in het bijzonder uw terugbetalingscapaciteit.
Deze informatie is nodig voor het afsluiten van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan u geen krediet worden toegestaan. 
Als uw leningaanvraag wordt aanvaard, zullen uw gegevens intern worden gebruikt om het krediet te beheren, en om eventuele latere kredieten toe te staan en te beheren (artikel VII. 117 van het Wetboek van Economisch Recht (“WER”).
Om het eventueel toekennen en beheren van uw krediet en van latere kredieten toe te laten, kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan onze kredietverzekeraar, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, divisie ICP (« Atradius ICP »), avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namur (BCE 0661.624.528), overeenkomstig artikel VII. 119 §1e WER. De dienst van zijn functionaris voor gegevensbescherming bevindt zich op hetzelfde adres en kan worden aangeschreven via e-mail op dataprotection.icp@atradius.com.
De verwerking waartoe Atradius ICP zou overgaan is nodig om te kunnen beslissen over een eventuele dekking bij kredietverzekering, en om haar gereglementeerde activiteit van kredietverzekering te kunnen uitoefenen (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, in het bijzonder art. 134 tot 140).
Voor bijkomende informatie betreffende de privacy beleid van Atradius ICP verwijzen wij u naar de website https://www.atradiusicp.com 
b)    Centrale voor Kredieten aan Particulieren
Overeenkomstig artikel VII.149 WER, krijgen BEDRIJFSNAAM en eventueel zijn vertegenwoordiger bij Atradius ICP toegang tot uw persoonlijke gegevens bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, een voor het publiek niet toegankelijke bron. 

c)    Mededeling van uw persoonlijke gegevens
Voor zover de voorwaarden van de artikelen VII.116 tot VII.119 WER worden gerespecteerd, kunnen uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld aan alle andere firma’s van de groep BEDRIJFSNAAM waartoe Hellodeevie BVBA behoort en, behoudens bezwaar van uwentwege, aan uw kredietbemiddelaar.
Bij een aanvraag van een lening op afbetaling kan Hellodeevie BVBA als zijnde kredietbemiddelaar uw gegevens doorsturen naar één of meerdere van volgende kredietgevers:
-    Elantis NV, Rue des Clarisses 38, 4000 Liège RPR-BTW BE-0404.228.296
-    bpost bank NV (Krefima), Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel  RPR –BTW BE-0456.038.471 
-    Credimo NV, Weversstraat 6-10, 1730 Asse RPR-BTW BE-0407 226 685
-    Alpha Credit NV, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel 
Bij een aanvraag van een hypotheeklening kan Hellodeevie BVBA als zijnde kredietbemiddelaar uw gegevens doorsturen naar één of meerdere van volgende kredietgevers:
-    Elantis NV, Rue des Clarisses 38, 4000 Liège RPR-BTW BE-0404.228.296
-    bpost bank NV (Krefima), Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel  RPR –BTW BE-0456.038.471 
-    Credimo NV, Weversstraat 6-10, 1730 Asse RPR-BTW BE-0407 226 685
-    CKV spaarbank NV, Mannebeekstraat 33,  8790 Waregem RPR-BTW BE-0400.040.965
-    eb-lease NV, Burgstraat 170, 9000 Gent RPR-BTW BE- 0424.416.570
-    PATRONALE LIFE, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel RPR-BTW BE-0403.288.089  
Indien u een schuldsaldoverzekering wenst af te sluiten, zullen de noodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan een van volgende door u gekozen verzekeraars voor de beoordeling van uw dossier: 
-    Cardif Assurance Vie, Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht, RPR- 0435.018.274
-    Cardif - Assurances RisquesDivers, Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht, RPR- 0435.025.994
-    Afi-Esca, Chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine-l'Alleud, RPR- 0839.960.909
Voor de verwerking en opvolging van de aanvragen van leningen op afbetaling en hypotheekleningen maakt BEDRIJFSNAAM gebruik van de software Clip gemaakt door ANYSOFT S.A. 3, Op d’Schmëtt L-9964 Huldange R.C. B 184549 TVA: LU 2668 3311.
 
d)    Bewaartermijn
BEDRIJFSNAAM bewaart uw gegevens voor een periode van 10 jaar na einddatum van de leningovereenkomst, of, in voorkomend geval, wanneer de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. In geval van weigering worden uw gegevens 10 jaar na aanvraag bijgehouden.
Bij tussenkomst van onze kredietverzekeraar zal deze laatste uw gegevens bijhouden tot de verjaringstermijn van de schuld (10 jaar) is verstreken. Hij kan de gegevens langer bewaren, maar alleen voor statistische doeleinden.
e)    Uw rechten
U heeft het recht om aan de verantwoordelijken van de gegevensverwerking de toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, de verbetering of het wissen ervan te vragen, of de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen ; tevens heeft u het recht om u tegen de verwerking te verzetten.  
U heeft het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te vragen, dit wil zeggen het recht om te bekomen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere worden overgedragen, wanneer dit technisch mogelijk is. 
f)    Klacht
Bij betwisting aangaande de verwerking van de persoonlijke gegevens heeft u de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 te 1000 Brussel.  

bottom of page